sklep - 515 515 532

Warunki gwarancji

Ważność gwarancji:

● Na akumulator określony w Karcie Gwarancyjnej udziela się 24-miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży akumulatora z wyjątkiem akumulatorów do aut ciężarowych oraz dostawczych, motocykli, maszyn budowlanych, taksówek, ambulansów i innych pojazdów użytkowych, na które przysługuje 12-miesięczna gwarancja oraz z wyjątkiem akumulatorów do ciągników i maszyn rolniczych, na które obowiązuje 18-miesięczna gwarancja. Jednakże w przypadku, gdy akumulator zostanie zakupiony po upływie 18 miesięcy od daty produkcji, wówczas okres gwarancji ulega skróceniu o czasu liczony od dnia upływu tych 18 miesięcy od daty sprzedaży.
● W przypadku wybranych modeli akumulatorów marki GROM udziela się gwarancji:
– 36 miesięcy na akumulatory do aut osobowych z wyjątkiem akumulatorów AGM, na które udziela się 24 miesięcy gwarancji,
– 12 miesięcy na akumulatory do aut ciężarowych.
● Datę produkcji akumulatora Użytkownik może potwierdzić u Gwaranta, poprzez przesłanie pełnego kodu produkcji, wypalonego na obudowie, na adres e-mail: motrex@motrex.com.pl
● Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej jest ograniczony do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
● Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę akumulatora, w przypadku wystąpienia wady z winy producenta.
● Reklamację należy zgłosić w placówce handlowej, w której akumulator został nabyty, niezwłocznie po stwierdzeniu wady. Kupujący powinien zgłosić się do Punktu Sprzedaży z akumulatorem, wypełnioną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu reklamowanego akumulatora.
● Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego akumulatora wraz z oryginalną kartą gwarancyjną i dokumentem zakupu lub kopią dokumentu zakupu (faktura, paragon) do punktu sprzedaży.
● Zgłaszający reklamację jest obowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego.
● Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne zawierająca ocenę zasadności reklamacji zostanie udzielona w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia. W przypadku uznania zasadności reklamacji wymiana akumulatora nastąpi w terminie 40 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia. W razie, gdyby z przyczyn niezależnych od Gwaranta okazało się niemożliwe dotrzymanie wskazanych terminów, Gwarant poinformuje o tym przed ich upływem i wskaże nowy termin wykonania obowiązków gwarancyjnych uwzględniający technologiczne i logistyczne możliwości ich realizacji.

Gwarancja nie obejmuje:

● Wszelkich uszkodzeń mechanicznych obudowy, końcówek biegunowych oraz przypadków deformacji termicznej.
● Uszkodzeń powstałych wskutek złej lub niezgodnej z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji akumulatora lub spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną w pojeździe.
● Spływu masy czynnej z płyt akumulatorowych.
● Uszkodzeń wynikłych z doboru akumulatora niezgodnie z zaleceniami producenta pojazdu i gwaranta.
● Uszkodzeń wynikłych z wykorzystywania niesprawnych urządzeń doładowujących
(prostowników).
● Uszkodzeń wynikłych ze stosowania preparatów do elektrolitu lub powstałych w wyniku uzupełniania akumulatora elektrolitem zamiast wodą destylowaną.
​● Rozładowania akumulatora lub zasiarczenia ogniw akumulatora powstałego w wyniku długotrwałej eksploatacji w stanie niedoładowania lub przechowywania akumulatora w stanie rozładowanym.
● Bezwzględnie – uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania akumulatora rozruchowego w instalacjach głębokiego rozładowania.
● Głębokiego rozładowania akumulatora poniżej 8V z winy użytkownika.