sklep - 515 515 532

Obsługa techniczna i eksploatacja akumulatorów

● Przy demontażu akumulatora najpierw demontujemy klemę minusową, następnie plusową. Przy montażu akumulatora najpierw zakładamy klemę plusową dokręcając ją następnie klemę minusową.
● Połączenia końcówek przewodów z wyprowadzeniami biegunowymi baterii należy dokonać przestrzegając polaryzacji.
● Klemy i końcówki przewodów zaleca się oczyścić i nasmarować wazeliną techniczną. 
● Niezależnie od ilości włączonych odbiorników należy zapewnić napięcie ładowania akumulatora w pojeździe mierzone na końcówkach biegunowych akumulatora;
– dla instalacji 6V na poziomie 7,0V do 7,2V;
– dla instalacji 12V na poziomie od 14,0V do 14,4V;
– dla instalacji 24V na poziomie od 28,0V do 28,8V.
● Akumulator należy eksploatować zgodnie z przeznaczeniem a parametry akumulatora
muszą być zgodne z zaleceniami producenta pojazdu i gwaranta.
● Niedopuszczalne jest eksploatowanie akumulatora z elektrolitem o gęstości różnej od 1,28 kg/dm3 (0,02/-0,01) mierzonej w temperaturze 20-25 stopni Celsjusza. Przy konieczności uzupełnienia poziomu elektrolitu należy stosować tylko wodę destylowaną. Za prawidłowy przyjmuje się poziom elektrolitu w akumulatorach występujący na wysokości;
– dla samochodów osobowych od 5 do 7 mm ponad powierzchnię mostków biegunowych;
– dla samochodów ciężarowych od 5 do 7 mm nad powierzchnią separatorów.
● Ładowanie akumulatora powinno się odbywać w pomieszczeniach z wyciągiem wentylacyjnym. W czasie ładowania wydziela się grożąca wybuchem mieszanka wodoru i tlenu.
● Należy pamiętać, że akumulator jest ładowany tylko prądem stałym. Podczas ładowania należy odsłonić korki do zalewania komórek akumulatora. Połączyć biegun dodatni akumulatora z biegunem dodatnim urządzenia ładującego oraz ujemny biegun baterii z ujemnym biegunem urządzenia ładującego. Po dokonaniu połączenia można włączyć urządzenie ładujące do sieci. Po naładowaniu akumulatora wyłączyć urządzenie ładujące i odłączyć klemy zaczynając od ujemnej.
● Akumulator rozładowany należy niezwłocznie doładować z zewnętrznego źródła prądu, by nie dopuścić do jego zasiarczenia lub zamarznięcia elektrolitu w okresie zimowym – prądem nie wyższym niż 10% pojemności znamionowej akumulatora.
● W przypadku głębokiego rozładowania akumulatora (poniżej 10,5V) zaleca się ładowanie go prądem i niskim stężeniu 1,5-2.0A.
● W czasie ładowania okresowo należy sprawdzać natężenie w akumulatorze, gęstość i temperaturę elektrolitu. Jeżeli temperatura elektrolitu wzrośnie do 45 stopni natężenie ładującego prądu należy zmniejszyć o połowę albo przerwać ładowanie do czasu obniżenia temperatury do 30 stopni.
● Nie należy przedłużać ładowania po wystąpieniu oznak pełnego naładowania (stała wartość napięcia, intensywne gazowanie, właściwa gęstość elektrolitu).
● Akumulator należy w sposób stały zamontować w pojeździe.
● W przypadku dłuższego postoju pojazdu, jazdy miejskiej, częstego używania świateł i innych dodatkowych odbiorników prądu, częstych rozruchów należy częściej kontrolować stan naładowania i w miarę potrzeby doładowywać akumulator z zewnętrznego źródła prądu.
● Nie należy dopuszczać do zwarć zewnętrznych akumulatora.
● Nie należy rzucać i uderzać akumulatora.
● Należy utrzymywać akumulator w czystości, dbając również o metaliczny kontakt między końcówkami biegunowymi a zaciskami przewodów prądowych pojazdu.
● Odpowietrzniki akumulatora zawsze powinny być czyste, niezatkane oraz nie powinny stykać się z żadnym elementem pojazdu.
● Należy sprawdzić parametry instalacji ładowania po zamontowaniu nowego akumulatora do pojazdu i odnotować je w karcie.
● Przy akumulatorze nie należy używać otwartego ognia, gdyż stwarza to niebezpieczeństwo wybuchu (dotyczy również iskrzenia).

Warunki przechowywania:

● Przechowywany akumulator musi być czysty i suchy.
● Nieuruchomiony akumulator należy przechowywać w stanie pełnego naładowania oraz;
– temperaturze od -18 st. C do +30 st. C.
– wilgotności powietrza nie większa niż 90%
● Należy sprawdzić stopień naładowania akumulatora i ewentualnie doładować (przynajmniej raz na 3 miesiące)