sklep - 515 515 532

Informacje

  • Na czas rozpatrzenia reklamacji Gwarant nie wydaje akumulatorów zastępczych.
  • Generalnym importerem oraz gwarantem akumulatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, których dotyczy niniejsza gwarancja jest: Motrex Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 69a.
  • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  • Gwarant oświadcza, iż produkty objęte niniejszą gwarancją odpowiadają Europejskim Normom jakości. Gwarant gwarantuje dobrą jakość i odpowiednie parametry akumulatora, przez okres gwarancji określony w pkt. „Ważność gwarancji” niniejszej gwarancji.
  • Po rozpatrzeniu reklamacji akumulator należy odebrać z punktu sprzedaży w okresie maksymalnie 30 dni od daty poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku nieodebrania akumulatora we wskazanym wyżej terminie kupujący zostanie wezwany do odbioru akumulatora w terminie 14 dni licząc od daty odbioru wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu kupujący jest zobowiązany do zapłaty opłaty za bezumowne przechowywania akumulatora. Opłata ta wynosi 10% stawki za 1m2 powierzchni magazynowej stosowanej w miejscowości siedziby Gwaranta. Jeżeli reklamowany produkt nie zostanie odebrany po upływie 60 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, zostanie zutylizowany, bez prawa do żadnych roszczeń wobec sprzedawcy / gwaranta.
  • Gwarant w ramach udzielonej gwarancji nie ponosi odpowiedzialności za szkody
    wyrządzone przez akumulator, jak również nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez kupującego korzyści powstałe w wyniku nieprawidłowego działania akumulatora.
  • W zakresie nieuregulowanym niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego.